Prevence zhoubných nádorů

Pod pojmem prevence obecně rozumíme soubor opatření, která mají předcházet nemocem. Rozlišujeme následující formy prevence nádorových onemocnění:

Primární prevence

Klade si za cíl odstraňovat nebo omezovat možné příčiny vzniku nádorových onemocnění. Hlavní strategie primární prevence spočívají ve snaze o modifikaci stravovacích zvyklostí, širokou informovanost veřejnosti o správném životním stylu, motivaci k nekouření a dodržování bezpečnostních opatření na rizikovém pracovišti.

 

Do obecných zásad primární prevence zhoubných nádorových onemocnění tedy patří:

 1. Nekuřte. Vyhněte se jakékoliv formě tabáku.
 2. Mějte svůj domov nekuřácký. Podpořte tento přístup i ve svém pracovním prostředí.

 3. Snažte si udržet zdravou tělesnou hmotnost.

 4. Denně vykonávejte nějakou tělesnou činnost. Omezte čas strávený sezením.

 5. Jezte zdravě:

                - Jezte hodně celozrnných výrobků, luštěniny, zeleniny a ovoce.  

                - Omezte vysoce kalorické potraviny (potraviny s vysokým obsahem cukru nebo tuku) a vyhněte se sladkým nápojům.

                - Vyhněte se průmyslově upravenému masu, omezte červené maso a potraviny s vysokým obsahem soli.              

 1. Pokud pijete alkohol jakéhokoliv typu, omezte jeho příjem. Nejlepší je alkoholu se vyhnout úplně.
 2. Předcházejte přílišnému vystavování se slunečnímu záření, zvláště u dětí. Při pobytu na slunci používejte ochranné prostředky. Vyhněte se soláriím.

 3. Při svém povolání se chraňte před rakovinotvornými látkami a postupujte dle zdravotních a bezpečnostních pokynů.

 4. Zjistěte si, zda nejste doma vystaveni záření radonu. Přijměte opatření ke snížení jeho vysoké koncentrace.

 5. Pro ženy:

                - Kojení snižuje u matek riziko vzniku rakoviny. Pokud můžete, své dítě kojte.

                - Hormonální substituční léčba zvyšuje riziko vzniku mnoha typů rakoviny. Omezte ji.

 1. Zajistěte svým dětem očkování:

                - Proti hepatitidě B (u novorozenců).

                - Proti lidským papilomavirům (HPV) (u dívek).

 1. Účastněte se organizovaných screeningových programů:

                - Rakoviny tlustého střeva a konečníku

                - Rakoviny prsu

                - Rakoviny děložního čípku

 

Z Evropského kodexu proti rakovině, blíže viz https://www.onconet.cz/index.php?pg=narodni-onkologicky-program--evropsky-kodex-proti-rakovine)

 

V souvislosti s prevencí nádorových onemocnění je zkoumána řada látek obsažených v potravinách, u kterých je prokázán jejich protektivní (ochranný, antikancerogenní ) efekt, ať už jsou to vitamíny, minerály nebo tzv. „fytochemikálie“, tedy ostatní bioaktivní látky obsažené v potravinách rostlinného původu. Ačkoliv je obecně znám význam konzumace čerstvého ovoce a zeleniny, v případě různých multivitaminových směsí příznivý vliv ve smyslu protinádorové prevence prokázán nebyl. Za jednu z příčin bývá označována právě přítomnost fytochemikálií, jež jsou především dle současných poznatků zodpovědné za antikancerogenní efekt ovoce a zeleniny.

Z těchto důvodů jsou fytochemikálie v poslední době předmětem velmi intenzivního výzkumu na poli prevence nádorových onemocnění. Za všechny jmenujme:

 • fytoalexin resveratrol - látka obsažená v hroznech, burských oříškách a ve víně. Výrazně inhibuje kancerogenezi, má antioxidační vlastnosti a snižuje též hladinu cholesterolu Resveratrol
 • benzothiocyanáty - látky obsažené v zelenině skupiny "cruciferae" (květák, brokolice, zelí, kapusta, saláty) omezují biologické účinky kancerogenů ovlivněním jejich metabolismu 
 • organické sloučeniny síry - obsažené v česneku, cibuli, pažitce, brokolici, křenu a hořčici, působí podobných mechanismem jako benzothiocyanáty
 • flavonoidy - brání kovalentním vazbám kancerogenů na DNA a mají silný antioxidační účinek, jsou obsaženy v zeleném čaji, červeném víně

Sekundární prevence

Sekundární prevence spočívá ve vyhledávání a sledování rizikových jedinců nebo skupin obyvatelstva, ve vyhledávání prekanceróz (přednádorových změn). Pod sekundární prevenci spadají také důsledně prováděné preventivní prohlídky, jejichž cílem je včasné odhalení počínajících nádorových onemocnění. Důležitou součástí sekundární prevence není jen činnost zdravotníků, ale i aktivní přístup samotné laické veřejnosti - např. účast na screeningových programech, včasná návštěva lékaře při zjištění tzv. varovných příznaků. 

Pod pojmem screening rozumíme vyhledávání časného a léčitelného onemocnění. Jeho cílem je diagnostika nádorového onemocnění v počátečním stadiu, kdy ještě nepůsobí svému nositeli žádné klinické potíže. Ke screeningu jsou vhodné např. nádory prsu, prostaty, tlustého střeva a konečníku, kožní nádory.

Terciární prevence

Terciární prevence znamená sledování (dispenzarizaci) nemocných s vyléčeným nádorovým onemocněním s cílem včas odhalit návrat choroby (recidivu nebo relaps) a současně včas odhalit jiné nově vzniklé nádorové onemocnění (sekundární nebo duplicitní malignitu). V České republice je povinnost doživotní dispenzarizace dána zákonnou vyhlášku MZ č. 39 z roku 2012, v případě onkologických onemocnění je v kompetenci onkologů nebo příslušných lékařů – specialistů.

 

Zdroje:

Cas Lek Cesk. 2002 Nov 8;141(22):691-6. Gálová M., Bednařík O., Palácová M. Primární prevence zhoubných nádorů. Review. 

Klinická onkologie, Pavel Klener a kol, Galén 2002

 

 

Naše ambulance